Delikvencia medzi
mládežou

Mnoho mladých ľudí sa dostane do problémov ešte v školskom veku. Vyplýva to často z toho, čo deti vidia doma. Rodičia sú pohltení prácou a nemajú dostatok času, aby sa mohli venovať svojim rýchlo vyrastajúcim deťom. Mladí ľudia si hľadajú kamarátov v skupinách, ktoré ich prijmu medzi seba. Nesprávny výber skupiny môže viesť k delikvencii. Na webinári si povieme, ako delikvenciu mládeže riešiť a predchádzať jej.

Termín: 11.05.2021

Čas: 18:00 – 19:00

 Lektor: Mgr. Petra Majerníková

Cena: 9,90€

V cene je zahrnutý webinár, nahrávka z webinára, metodický materiál a certifikát

Hodnotenie ústnej odpovede
v cudzom jazyku

V cudzom jazyku by mala prevládať ústna forma overovania jazykových schopností  žiaka. V dnešnej dobe sa ale čoraz viac učiteľov prikláňa k písomnému testovaniu s vysvetlením, že ide o objektívnejšie posúdenie vedomostí, prípadne zo strachu a nedostatku informácií o tom, ako hodnotiť ústnu odpoveď. Webinár ponúka ukážky hodnotenia ústnej odpovede žiaka podľa platných smerníc a spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Termín: 12.05.2021

Čas: 18:00 – 19:00

 Lektor: PaedDr. Ivana Bršťáková

Cena: 9,90€

V cene je zahrnutý webinár, nahrávka z webinára, metodický materiál a certifikát

Jednoduché námety pre
prácu so žiakmi z MRK

Problematika Rómov je jednou z mnohých tém, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. Je jednou z najdôležitejších oblastí, ktorá si zasluhuje pozornosť. Webinár je zameraný na priblíženie osobnosti rómskeho žiaka a pochopenie jeho podstaty. Na webinári sa zameriame najmä na praktické aktivity pri práci s rómskymi žiakmi na 1.stupni základnej školy.


Termín: 19.05.2021

Čas: 18:00 – 19:00

 Lektor: Mgr. Ľudmila Fabriciová

Cena: 9,90€

V cene je zahrnutý webinár, nahrávka z webinára, metodický materiál a certifikát

Učenie vs
neučenie

Chcete dieťaťu uľahčiť proces učenia, pomôcť mu nájsť správne spôsoby učenia a vedieť efektívne zapojiť druhy učenia v školskej triede? Ak vaša odpoveď bola áno, tak tento webinár je určený práve vám. Na tomto webinári sa okrem iného dozviete, prečo je dôležité brať ohľad na biorytmus dieťaťa, ako naplánovať čas na učenie, naučiť dieťa správne si písať poznámky, učiť sa z textu a ako zapojiť prestávky do procesu učenia. Zároveň si povieme a vyskúšame zopár cvičení, ktoré nám pomôžu zvýšiť pozornosť dieťaťa.

Termín: 20.05.2021

Čas: 18:00 – 19:00

 Lektor: PhDr. Anna Dudová

Cena: 9,90€

V cene je zahrnutý webinár, nahrávka z webinára, metodický materiál a certifikát

         Tvorenie jednoduchých videí     v praxi učiteľa

Medzi hlavné úlohy učiteľa patrí motivovať žiaka k aktívnej účasti na vyučovaní. Jedným zo spôsobov, ako motivovať žiakov je tvorba jednoduchého videa, ktoré odzrkadlí ich vedomosti, zručnosti, podporí kreatívnu stránku ich osobnosti a pomôže spestriť vyučovací proces. Webinár je zameraný na tvorbu jednoduchého videa v aplikácii Fotografie a v programe Canva. Webinár je vhodný pre učiteľov základných i stredných škôl, ktorí by chceli inšpirovať svojich žiakov a zároveň podporiť ich účasť na vzdelávaní.

Termín: 26.05.2021

Čas: 18:00 – 19:00

 Lektor: PaedDr. Ivana Bršťáková

Cena: 9,90€

V cene je zahrnutý webinár, nahrávka z webinára, metodický materiál a certifikát

Portfólio pedagogického zamestnanca

Čoraz častejšie sa stretávame v modernom školskom prostredí s pojmom „portfólio pedagogického zamestnanca.“ Ale nie všetci vedia, aké časti obsahuje a ako ho správne zostaviť. Počas webinára sa preto budeme venovať jednotlivým druhom portfólia, aký je postup pri jeho tvorení a samotná štruktúra. Zároveň si povieme, ktoré dokumenty môžu byť jeho súčasťou.


Termín: 31.05.2021

Čas: 18:00 – 19:00

 Lektor: PaedDr. Katarína Hvizdová

Cena: 9,90€

V cene je zahrnutý webinár, nahrávka z webinára, metodický materiál a certifikát