SME MLADÁ MODERNÁ VZDELÁVACIA SPOLOČNOSŤ

Náš manažérsky a lektorský tím má niekoľkoročné skúseností v oblasti vzdelávania.

 Z dlhodobej praxe poznáme potreby, očakávania a nároky klientov, ktorí sa chcú vzdelávať a posúvať hranice svojich možností. Pod jednou strechou ponúkame profesionálne kurzy na najvyššej úrovni. Máme bohaté skúseností s realizáciou vzdelávacích projektov a plnením požiadaviek kurzov šitých na mieru.

Ing. Peter Revický

Zakladateľ a riaditeľ akadémie

Je základným stavebným kameňom spoločnosti Akadémie vzdelávania, ktorú založil a dnes v nej pôsobí ako konzultant a projektový manažér. Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vzdelanie si zdokonaľoval na študijných pobytoch v Nemecku a USA. Svoje bohaté skúsenosti s manažovaním a koučingom získal v riadiacej funkcii nadnárodnej energetickej spoločnosti a riadením vlastných projektov. Jeho doménou je komunikácia s klientom, koordinovanie rozvojových programov, vedenie projektov a marketing. Jeho hlavnou špecializáciou sú však predajné zručnosti a vyjednávanie.

PaedDr. Katarína Hvizdová

Projektová manažérka a lektorka


Pedagogička, ambasádorka programu eTwinning, členka programu Microsoft Innovative Educator Expert, zakladateľka OZ Edusteps, projektová manažérka Akadémie vzdelávania a lektorka

Vyštudovala elementárnu pedagogiku pre prvý stupeň základnej školy a anglický jazyk. Pracuje ako učiteľka základnej školy vo Svidníku, kde učí anglický jazyk, informatiku a nadaných žiakov. Je dlhoročnou ambasádorkou programu eTwinning, v ktorom vedie kurzy, workshopy, semináre a webináre na národnej aj medzinárodnej úrovni. V roku 2019 založila OZ Edusteps, ktoré sa zaoberá vzdelávaním mládeže a dospelých a inovatívnymi prístupmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Je absolventkou Komenského inštitútu a lektorkou Akadémie vzdelávania. Zaoberá sa najmä implementovaním moderných metód a informačních technológií do vyučovania. Vo voľnom čase rada číta, chodí do prírody a športuje.

Mgr. Martin Kuľha

Lektor

Pedagóg, riaditeľ základnej školy, člen programu Microsoft Innovative Educator Expert, zakladateľ OZ Edusteps, lektor Akadémie vzdelávania.

Vyštudoval dejepis a občiansku náuku. Pracuje ako riaditeľ základnej školy v Zemplínskych Hámroch, kde okrem riadiacich povinností učí ešte dejepis a anglický jazyk. Je spoluzakladateľom OZ Edusteps, v ktorom má na starosti najmä organizačnú a projektovú zložku. Je vynikajúcim lektorom v oblasti riadenia a managmentu, komunikačných zručností a zavádzaní moderných metód do výchovno-vzdelávacieho procesu. Zaoberá sa históriou, má rád prírodu a vo voľnom čase veľa športuje.

PaedDr. Ivana Bršťáková

Lektorka

Pedagogička, koordinátorka žiackej školskej rady, lektorka Akadémie vzdelávania

Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii s výchovou k občianstvu. Momentálne pracuje ako učiteľka na súkromnej strednej škole v Žiline. Pripravuje žiakov na maturitnú skúšku a popritom pôsobí ako koordinátorka žiackej školskej rady. Do vyučovania zavádza inovatívne metódy výučby, patrí k aktívnym učiteľom, neustále sa vzdeláva a vo vyučovaní kladie dôraz na spoluprácu, diskusiu a tvorivosť. Jej hlavnými cieľmi sú: "Učím sa bez strachu", "S angličtinou poznávam svet" a "Učím sa myslieť, učím sa žiť" Popri svojej práci rada číta, počúva hudbu, vzdeláva sa a hľadá inšpiráciu v prírode.


Mgr. Peter Pallo

Lektor

Učiteľ roka 2019, pedagóg, MIE expert, poradca na MŠVVaŠ v sekcii informatiky, lektor Akadémie vzdelávania

Vyštudoval učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ. Pracuje na ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej. Je zapojený do modernizácie vzdelávacieho procesu v spoločnosti Microsoft pre školstvo. Pre učiteľov zdieľa viacero blogov, recenzuje učebnice primárneho vzdelávania a je spoluautorom multimediálneho šlabikára. Dlhodobo pôsobí aj ako školiteľ IKT technológií. Momentálne pôsobí aj ako poradca na MŠVVaŠ v sekcii informatiky. So svojimi žiakmi získal celosvetové ocenenie za didaktický film a v roku 2019 sa stal Učiteľom roka.

PaedDr. Eva Sobinkovičová

Lektorka

Pedagogička, riaditeľka materskej školy, koordinátorka národných projektov v oblasti vzdelávania, lektorka Akadémie vzdelávania

Vyštudovala odbor predškolská a elementárna pedagogika, svoje vzdelanie si rozšírila o štúdium špeciálnej pedagogiky. Pracuje ako riaditeľka materskej školy v Nižnom Klátove. Má pracovné skúsenosti aj ako garantka a koordinátorka národných projektov v oblasti vzdelávania. Publikuje a lektoruje pre viaceré subjekty. Je autorkou mnohých odborných príspevkov a spoluautorkou niekoľkých publikácií. Je držiteľkou viacerých certifikátov a osvedčení, napr. INPP, Bilaterálna integrácia, Senzorická Integrácia, Maxík, Metóda dobrého štartu a mnohé iné. Má bohaté pedagogické skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí bežných materských škôl. V praxi sa orientuje na kvalitnú prípravu predškolákov so zreteľom na čiastkové psychické funkcie.

PhDr. Anna Dudová

Lektorka

Psychologička, mediátorka, koučka a lektorka Akadémie vzdelávania

Vyštudovala psychológiu na Prešovskej univerzite a niekoľko rokov pôsobila ako školská psychologička a psychologička v neziskovej organizácii pri práci s rodinami v kríze. V súčasnosti pôsobí ako kouč v úspešnej spoločnosti a poskytuje konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti osobnostného rozvoja a soft skills. Venuje sa odbornej príprave lektorov a mediátorov. Voľný čas rada trávi s rodinou, priateľmi, vzdelávaním sa a turistikou.

PaedDr. Jana Pierová

Lektorka

Pedagogička, mentorka a lektorka Akadémie vzdelávania

Vyštudovala učiteľstvo pre prvý stupeň a následne si doplnila svoju aprobáciu rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky. Venuje sa vzdelávaniu žiakov z MRK. Pôsobila ako špeciálny pedagóg v Krízovom stredisku kde náplňou jej práce bola individuálna práca s dieťaťom a vychovávateľom a zároveň tvorba individuálnych plánov. V súčasnosti sa venuje storytellingu a dramatickej výchove vo vzdelávaní. Pracovala aj ako externá lektorka MPC v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Štefan Marcin, Dis.

Lektor

Programátor, informatik, lektor Akadémie vzdelávania.

Vyštudoval Duálne vzdelávanie v odbore počítačové systémy, pracuje ako senior programátor vo firme v Košiciach. Zaujíma sa o všetko v rámci informatiky a nových trendov. Informatiku vníma skôr ako nástroj k dosiahnutiu iných cieľov. Je členom skúšobnej komisie v rámci duálneho vzdelávania. Takmer všetok voľný čas venuje vzdelávaniu a taktiež jazdectvu a koňom. Založil portál venovaný jazdeckej tématike na Slovensku a aktívne sa zapája do zlepšovania informovanosti a služieb v tomto odvetví.

Mgr. Petra Majerníková

Lektorka

Pedagogička, mediátorka, lektorka Akadémie vzdelávania

Vyštudovala sociálnu prácu a teológiu s dopleneným pedagogickým minimom na spoločensko-vedné predmety a náboženstvo. Pracuje ako učiteľka - asistentka učiteľa na základnej škole v Smoleniciach. Venuje sa tiež charitatívnej činnosti a tiež deťom, ktoré majú záujem o šach, školskej a rodinnej mediácii a projektu EKO - Škola, ktorého je koordinátorkou. Zaujíma ju história, má rada prírodu, zvieratá a vo voľnom čase rada športuje a číta odbornú literatúru.