KOMPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie okrem BSK v rámci regionálneho projektu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny okrem Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje pre uchádzačov o zamestnanie poskytovanie príspevkov na kompetenčný kurz.

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať po ukončení kompetenčného kurzu, s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie – komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti a jazykové zručnosti.

V prípade záujmu o poskytnutie príspevkov na kompetenčný kurz si uchádzač o zamestnanie môže zvoliť kompetenčný kurz a poskytovateľa kompetenčného kurzu, ktorý kurz zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre uchádzača o zamestnanie kompetenčný kurz nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom kompetenčného kurzu.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o poskytnutie príspevkov na kompetenčný kurz si sám z verejne dostupných kurzov vyberie konkrétny kurz, o ktorý má záujem. Najneskôr 14 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na poskytnutie príspevku na kompetenčný kurz (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA KOMPETENČNÝ KURZ).

Požiadavka má dve hlavné časti:

  1. časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
  2. časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Prílohou požiadavky je:

– vyhlásenie (príloha č. 1 požiadavky), v ktorom uchádzač o zamestnanie uvedie, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť,

– dokument, ktorým bude preukázaná možnosť uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní kurzu a ktorý je aktuálny v čase podania požiadavky, napr.:

  1. zoznam voľných pracovných miest zverejnený úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom sa nachádza pracovná pozícia,
  2. inzerát, ktorý obsahuje informácie o pracovnej pozícii a zamestnávateľovi a ktorý je uverejnený na dôveryhodnom pracovnom portáli (www.istp.sk, www.profesia.sk, www.kariera.sk a pod.),
  3. hodnoverný prísľub zamestnávateľa,
  4. iný relevantný dokument.

Keďže na príspevky na kompetenčný kurz nie je právny nárok, nie sú automaticky schválené každému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si o ne požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú požiadavku posudzuje osobitne na základe individuálneho zhodnotenia efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku na kompetenčný kurz.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepodporí kompetenčný kurz, ak v priebehu predchádzajúcich 5 rokov uhradil uchádzačovi o zamestnanie rovnaký kompetenčný kurz v zmysle § 43/§ 46/ § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompetenčný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Uchádzač o zamestnanie, s ktorým úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorí dohodu, je povinný nastúpiť na kompetenčný kurz v termíne predpokladaného začiatku kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ kompetenčného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kurz v predpokladanom termíne.

Kompetenčné kurzy sú podporované prostredníctvom príspevku na kurzovné a príspevku na cestovné a stravné. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie po ukončení kompetenčného kurzu v zmysle uzatvorenej dohody príspevok na kurzovné vo výške 100 % nákladov na kompetenčný kurz a príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za jeden vyučovací deň na základe žiadosti o úhradu príspevkov  na kompetenčný kurz predloženej do podateľne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov na kompetenčný kurz je možné získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Jazyková vybavenosť uchádzača na trhu práce a v komunikácii na celoeurópskej úrovni je dnes nevyhnutnosťou. Či sa chcete zamestnať, obchodovať, cestovať, dovolenkovať alebo využívať granty a fondy je pre vás nevyhnutné zvládnuť angličtinu na elementárnej úrovni. Jazykový kurz pre začiatočníkov ponúka základy anglického jazyka v individuálnych, firemných, či skupinových kurzoch. Absolvent sa po ukončení kurzu dohovorí na bežnej komunikačnej úrovni.

Získajte alebo si doplňte potrebné znalosti v priebehu kurzu angličtiny, ktorý je primárne zameraný na slovnú zásobu a komunikáciu, ktorú nevyhnutne potrebujete k výkonu práce opatrovateľa/ky. Tento kurz Vám pomôže zbaviť sa strachu pri komunikácii v cudzom ja

Anglický jazyk je považovaný za celosvetový jazyk obchodu a služieb. Potrebujete zlepšiť Vašu angličtinu v tejto oblasti? Potrebujete zvládnuť v cudzom jazyku ekonomické pojmy? Vypracovať ponuku? Ponúknuť svoj tovar, alebo služby svojej firmy? Pomôžeme Vám zorientovať sa v týchto pojmoch v anglickom jazyku. Kurz je vhodný pre uchádzačov s „basic“ aj „intermediate“ angličtinou.

Kurz je určený pre tých, ktorý pracujú alebo pôsobia v oblasti cestovného ruchu. Rovnako pre tých, ktorým neznalosť cudzieho jazyka bráni cestovať a navštevovať iné krajiny a zahraničné destinácie. Kurz je určený pre všetky stupne uchádzačov od začiatočníkov až po pokročilých, ktorí si chcú svoju angličtinu v tomto smere zlepšiť. Ponúkame individuálne aj skupinové formy kurzu.

Pracujete pre zahraničnú firmu na Slovensku na riadiacej pozícii? Chystáte sa pracovať do zahraničia? Máte v práci na starosti ľudí, firemný úsek, pobočku, alebo celú firmu? Potrebujete zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku pri riadení a motivácii ľudí? Náš kurz Vám ponúka pozdvihnutie Vašej angličtiny na vyššiu úroveň v oblasti vedenia a riadenia ľudských zdrojov.

Digitálna gramotnosť – schopnosť zvládnuť prácu s počítačom, je v dnešnej dobe základnou požiadavkou takmer každej profesie, a patrí k základným kompetenciám vyžadovaným pracovným trhom. V neposlednom rade slúži užívateľovi na orientáciu v dnešnom svete, orientáciu na pracovnom trhu aj k základným komunikačným zručnostiam 21.storočia. Kurz – Základy práce s PC je určený pre úplných začiatočníkov každej vekovej kategórie. K účasti na kurze nie sú potrebné žiadne počítačové znalosti. Účastník získa základy práce s PC od jeho „zapnutia“ k bežným užívateľským zručnostiam – práca s operačným systémom Windows, úvod do programov Word a Excel, komunikácia prostredníctvom emailov, práca s internetom.

Počítačový kurz pre pokročilých je určený pre záujemcov, ktorí majú zvládnutý základ práce s počítačom a sú bežnými užívateľmi a ktorí si chcú rozšíriť svoje zručnosti a počítačové schopnosti pri práci s internetom, v oblastiach MS Word, Excel. Rovnako Vám pripravíme kurz podľa Vašich požiadaviek, oblastí záujmu (pokročilý Windows, indexovanie, zálohovanie, One drive, Google disk, správa aplikácií, pokročilé formátovanie textu…) a na základe zistenej vstupnej úrovne vedomostí, zručností a užívateľských schopností účastníkov kurzu.

Ste učiteľ, šéf firmy, manažér obchodnej spoločnosti, lektor, alebo chcete v inej oblasti podať svoje myšlienky prostredníctvom dobre pripravenej počítačovej prezentácie? Ukážeme Vám ako si pripraviť prezentáciu v prostredí Microsoft PowerPoint, Prezi, Sway a iné. Získate potrebné praktické zručnosti  a naučíte sa zásady tvorby prezentácie. Váš prejav obohatíte pútavou, vizuálne atraktívnou a ľahko zapamätateľnou formou. Prezentujte svoje nápady a myšlienky prostredníctvom vhodných tapiet, 3D modelmi, grafmi, animáciami…

Potrebujete zvládnuť základy profesionálnej digitálnej grafiky? Potrebujete vytvoriť kvalitný a vizuálne profesionálny banner, slide, vizuál na obrazovku, leták, pozvánku, informačnú tabuľu? Ukážeme Vám ako na to! Naučíte sa ako počítačovo spracovať fotografickú predlohu, vytvoriť prezentáciu, pracovať s animovanou grafikou a základy 2D a 3D počítačovej grafiky. Kurz je určený pre všetkých, ktorí využívajú digitálnu grafiku v pracovnej aj súkromnej oblasti.

Tento kurz je určený pre tých, ktorý potrebujú šíriť informácie o sebe, svojej firme, spoločnosti, klube, škole, obci, meste na sociálnych sieťach. Ukážeme Vám ako sa zviditeľniť na Facebooku, Youtube, Linkedlne. Naučíte sa používať a využívať aplikácie, tvoriť kreatívnu kampaň. Ukážeme Vám ako prepojiť  Vašu značku s ľuďmi na sociálnych sieťach.

Potrebujete zviditeľniť a odprezentovať Vašu spoločnosť, združenie, klub, školu, firmu na internete? Absolvent tohto kurzu zvládne základné zručnosti potrebné pre tvorbu webstránok. Zvládnete výber moderného a kreatívneho vzhľadu, osvojíte si stratégiu tvorby a funkcionality webstránky a dokážete vytvoriť základy atraktívneho vzhľadu – bannery, ikony, fotogalérie, blogová časť, Google mapa, prepojenie na sociálne siete, kontaktné formuláre, emailové kontá.

Tento kurz je pre tých, ktorí pracujú na riadiacej a manažérskej pozícii. Vedenie a riadenie ľudí si vyžaduje vodcovské, líderske a manažérske zručnosti a schopnosti. Naštartujte svoj tím k dobrým výkonom. Buďte dobrým vzorom, motivátorom a lídrom. Zefektívnite svoju prácu  a prácu ľudí, ktorých vediete a motivujte ich k vyšším výkonom. Nadobudnuté zručnosti využijete na svoj osobný rast a rast Vášho tímu. Efektivita, spolupráca, líderstvo, motivácia, podpora, hodnotenie, delegovanie kompetencií, budovanie tímu, upevnenie vzťahov, to a mnohé ďalšie témy sú obsahom kurzu pre tých, ktorí chcú efektívne  riadiť ľudí a tým zvyšovať efektivitu a zisk.

Služby sú oblasť, ktorá sa u nás v posledných rokoch prudko rozvíja. Úspešný predajca a obchodník je ten, ktorý dokáže svoj produkt správne a vhodne ponúknuť a predať. Ako na to? Naučíte sa niekoľko zásad ako pristupovať k zákazníkovi, ako ho zaujať, ako a čo mu ponúknuť. Ukážeme Vám, že vy ste ten najdôležitejší článok v úspešnosti, alebo neúspešnosti predaja. Naučíte sa ako si budovať vzťah so zákazníkom, ako odhaliť štruktúru jeho potrieb, ako reagovať na typy zákazníkov a aké znalosti by mal mať úspešný predajca.

Chcete sa zamestnať a neviete ako na to? Kde hľadať ponuky práce? Ako sa registrovať ako uchádzač o prácu? Ako napísať profesijný životopis? Ako sa pripraviť na pohovor? Čoho sa vyvarovať pri písomnej komunikácii a pri osobnom pohovore? Ako napísať motivačný list? Na čo sú dobré referencie? Hľadáte odpovede na tieto otázky? V priebehu tohto kurzu na nich dostanete odpovede a pripravíte sa na svoje budúce zamestnanie.

Reklama, zviditeľnenie, to že o sa o Vás vie je základom úspechu na trhu. Je jedno či ste manažér firmy, máte občianske združenie, alebo ste trénerom športového klubu. Ukážeme Vám aké sú efektívne informačné toky modernej doby. Naučíme Vás ako zaujať prostredníctvom sociálnych sietí a ako zriadiť a efektívne využívať eshop. Všetky tieto znalosti Vám prinesú benefity v podobe rozšírenia pôsobnosti Vašej spoločnosti či značky.

Nemecký jazyk sa stáva dominantným v stredoeurópskom ekonomickom priestore. Pomôžeme Vám zvládnuť nemčinu na elementárnej úrovni. Jazykový kurz pre začiatočníkov ponúka základy nemčiny v individuálnych, firemných či skupinových kurzoch. Absolvent zvládne základy nemčiny na bežnej komunikačnej úrovni.

Kurz nemeckého jazyka pre pokročilých je určený pre tých, ktorí ovládajú jazyk v bežnej hovorovej reči a chcú si zdokonaliť svoju slovnú zásobu, plynulosť komunikácie či potrebujú rozšíriť svoje komunikačné schopnosti v niektorej špecifickej sfére. Ak Vám Vaša slovná zásoba nestačí na vyjadrenie zložitejších viet a myšlienok ste na správnom mieste. Pomôžeme Vám zlepšiť Vašu nemčinu a pozdvihnúť ju na vyšší level.